Kurumsal
Hakkımızda
Vizyon & Değerlerimiz
Çevre Politikası
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası
Sıfır Tolerans Politikası
Kurumsal Bilgiler
Sertifikalar
Referanslar

1 1. AMAÇ

Baran Ev ve Yapı Aksesuarları Otomotiv San.Tic.A.Ş.  etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası etik değerlere uygun olarak şirketin tüm faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik taahhütlerinin ortaya konulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumluluk ve kuralların belirlenmesi ve tüm menfaat sahipleriyle paylaşılmasıdır. 

 2. KAPSAM

İşbu Politika, yöneticiler de dâhil olmak üzere tüm Baran Ev ve Yapı Aksesuarları Otomotiv San.Tic.A.Ş.   çalışanlarını, hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmaları, danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketleri ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerini kapsamaktadır.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Baran Ev ve Yapı Aksesuarları Otomotiv San.Tic.A.Ş. :  Şirket

Hediye: Maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen ürünü,

Politika: Baran Ev ve Yapı Aksesuarları Otomotiv San.Tic.A.Ş.’nin  Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı,

Rüşvet: Bir kişiye veya bu kişiye erişimi/etkisi olan 3. şahıslara, kişinin göreviyle ilişkili karar ve uygulamaları etkilemesi, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması ve görevinin gereklerine aykırı olacak şekilde benzeri eylemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla yasal olmayan şekilde sağlanan nakdi veya gayri nakdi çıkarları,

Yolsuzluk: Bir kişinin, yetki alanını kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlayacak şekilde kötüye kullanmasını,

ifade etmektedir.

4. TEMEL İLKELER

Şirket faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere ve ilkelere ve Türkiye’nin 17/12/1997 tarihinde imzaladığı OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyar. Şirket, bu temel ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir. 

4.1. Hediyeler ve Çıkar Sağlama :

Şirketin tüm çalışanları ile bu kişilerin birinci derece yakınları (anne, baba, kardeş, çocuk, eş), müşteri, tedarikçi firma veya diğer üçüncü şahıslardan doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin  tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki hediyeleri, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantajları, kişisel hizmeti veya desteği, hayır amaçlı da olsa talep ve kabul edemez.

Şirket tarafından üçüncü şahıslara şirketin tanıtımına katkı sağlayabilecek, mütevazı ölçülerde tanıtım malzemesi hediye olarak verilebilir. Verilen her türlü hediye iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz teklif edilir.

4.2. Bağış ve Yardımlar

Şirket tarafından; bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal dayanışma amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi, vb. tesis inşasına veya bu tesisler içinde kullanılabilecek teçhizatlar için ve şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere yönetim Kurulu kararı doğrutusunda nakdi bağış ve yardım yapılabilir.

4.3. Siyasi Faaliyetler

Şirket kurumsal olarak hiçbir hal ve şart altında siyasi adayların seçim kampanyalarına veya diğer siyasi kampanyalara doğrudan veya dolaylı olarak fon aktarmamaktadır. Doğrudan veya dolaylı yollarla hiçbir surette siyasi yardım ve bağış yapılmamaktadır.

Şirket çalışanları, şirket sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetleri icra edemez ve kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir surette siyasi amaç ve kampanyalar için kullanamaz.

4.4. Kayıtların Tutulması

Şirketin muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

4.4.1. Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesi,

4.4.2. Kayıt dışı işlemleri engellemek üzere kontrol sistemlerinin kurulması,

4.4.3. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması,

esnasında gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi ilkesine uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5.1. Şirketin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinden en üst seviyede Genel Müdür  sorumludur. Genel müdür, bu politika kapsamında yer alan ilkeleri benimsemekte ve uygulanması için gerekli ortamı sağlamaktadır. Genel müdür, yasal düzenleme ve yönetmeliklere, süreçlere ve politikalara uygunluğun sağlanabilmesi amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

Şirket Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Genel Müdür tarafından onaylanmıştır. Politika’nın oluşturulması, uygulanması ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması Genel Müdürün sorumluluğundadır.

5.2. Yöneticiler ve çalışanlar görevlerini yerine getirirken, herhangi bir gerçek/tüzel kişiye veya kamu kurumuna rüşvet teklif edemez, alamaz ve yolsuzluk yapamaz. Tüm çalışanlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kurallar ve şirketin Etik İlkeleri doğrultusunca davranmakla yükümlüdür.

Yöneticiler bu politika metnindeki ilkelerin idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar; olası riskleri ve bunların itibar ve finansal anlamdaki etkilerini değerlendirir ve belirlenen risklerin yönetimi için kontrol mekanizmalarının tesisine ve uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri alırlar.

Genel müdürün mesajlarında rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin, saydamlığın ve dürüstlüğün şirketin ortak değerlerinin bir parçası olduğunu vurgulaması esastır. Rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla şirket çalışanlarına ve yöneticilerine eğitimler verilir.

5.3. Rüşvet ve Yolsuzluk Bildirimi

Çalışanlar rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine ilişkin bildirimleri birim amirlerine yazılı olarak yaparlar. Şirket dışından gönderilecek bildirimler  ise  doğrudan Baran Ev ve Yapı Aksesuarları Otomotiv San.Tic.A.Ş. Dağyaka Mahallesi 2004 cadde No:1 Kahramankazan/Ankara adresine posta ile gönderebilirler.

5.4. Tedarik Zinciri

Şirket, anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri ve tedarikçilerini değerlendirmeden önce rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan kişi ve kuruluşlarla çalışmamaktadır. Bu amaçla şirket, anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri ve tedarikçilerini müşterilerine en iyi hizmeti sunacak şekilde, şirket çıkarlarını ön planda tutarak, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirir ve seçer. Satın alma faaliyetlerine hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla fesat karıştırdığı tespit edilen firmalar yasaklı firma listesine alınmaktadır.

6. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR

Şirket yöneticileri de dâhil olmak üzere çalışanlarından birinin, şirkete hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmaların, şirkete danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketlerin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın şirketin ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerinin Politika esaslarına aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe bulunması halinde, söz konusu durum ilgililer tarafından Genel Müdür’e iletilir. Genel Müdür kendisine iletilen konuları şirket Disiplin Kurulu’na incelenmesi ve karara alınması amacıyla iletir. Çalışan veya şikâyetçi, güvenlik ve benzeri sebeplerle kimliğini gizleyebilir. Bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddettiği ya da gerçekleşen ya da gelecekte gerçekleşmesi olası bir rüşvet ya da yolsuzluk olayını iyi niyetli bir şekilde rapor ettiği için herhangi bir çalışan kötü muameleye (disiplin cezası, işten çıkarılma, tehdit, mobbing vb.) maruz bırakılamaz. 

7. DUYURU VE YÜRÜRLÜK

Politika dokümanı, Türkçe olarak hazırlanmış olup, şirket internet sitesinde  kamunun erişimine açıktır. Politika, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve  internet sitesinde ilan edilir. BARAN EV VE YAPI AKSESUARLARI OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.  Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Genel Müdür tarafından 04./03/2022 tarihinde onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.